Vs Mediation

PRIVACY VERKLARING

De meeste informatie op deze website van VAN STEENBRUGGE Mediation BV (ondernemingsnummer 0739 804 251, Stebbingen 8, 9400 Ninove, tel: +32 9 269 10 69, e-mail: martin@vsmediatin.be)(hierna: VSM) staat ter uwer beschikking zonder dat u persoonsgegevens dient te verstrekken.

Wanneer dit in bepaalde gevallen wel het geval zou zijn, is VSM verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

VSM neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze partner, advocatenkantoor Van Steenbrugge Advocaten, via mevrouw Tina Tavernier (tina.tavernier@vsadvocaten.be).

Naast het (gebeurlijk) verstrekken van persoonsgegevens bij het gebruik van deze website, verzamelt en verwerkt VSM uw persoonsgegevens wanneer u contact opneemt voor juridisch advies of andere soorten diensten. VSM verzamelt (gebeurlijk) onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, of in het kader van de gevraagde dienstverlening
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • bankrekeningnummer
 • sollicitatieformulieren
 • documenten vereist in het kader van de antiwitwaswetgeving (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart

VSM kan uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • verstrekken van informatie over VSM en haar dienstverlening
 • verstrekken van het door u gevraagde juridisch advies
 • verstrekken van overige door u gevraagde diensten
 • toegang verlenen tot online tools die door VSM ontwikkeld zijn
 • toesturen van onze nieuwsbrief of informatie over publicaties en opleidingen die u mogelijk kunnen interesseren
 • verwerken van uw sollicitatie

VSM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden uw persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik ervan bewaard.

VSM kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen (bijvoorbeeld dienstverleners voor websitebeheer). Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden mededelen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst gesloten met u.

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien (en er kopie van op te vragen), te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VSM (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen aan mevrouw Tina Tavernier: tina.tavernier@vsadvocaten.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is geformuleerd, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart bij het verzoek over te maken. Maak op deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), identiteitskaartnummer en rijksregisternummer onleesbaar ter bescherming van uw privacy.

VSM houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, en dit binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel rekening te houden met het feit dat VSM gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

VSM wenst u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

VSM behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is terug te vinden op deze website.

cookies

Door gebruik te maken van onze website aan de hand van eender welk apparaat, erkent u en stemt u ermee in dat cookies gebruikt worden overeenkomstig dit cookiebeleid. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst en opgeslagen worden wanneer u een website bezoekt.

Wij maken gebruik van cookies om informatie te verzamelen over hoe de gebruiker omgaat met onze website (performance cookies). Dit omvat onder meer de pagina’s die een gebruiker het vaakst bezoekt, de activiteit van de gebruiker op de website en hoe vaak de gebruiker terugkeert. Deze informatie wordt in anonieme vorm gebruikt en de verzamelde gegevens worden gebruikt en geanalyseerd (aan de hand van Google Analytics) om bij te dragen tot de verbetering van onze website en uw surfervaring.

Daarnaast gebruiken wij cookies om uw surfbeleving te optimaliseren (functionele cookies).

Cookies worden opgeslagen van zodra u onze site bezoekt, tenzij uw browser ingesteld is om cookies te weigeren. Eventueel opgeslagen cookies worden echter onmiddellijk verwijderd indien u ‘Weiger cookies’ kiest bij uw eerste bezoek.

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door VSM beheerd worden. VSM is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze andere websites. Het is mogelijk dat deze andere websites ook gebruik maken van cookies en uw bezoek op onze website registreren (bijvoorbeeld YouTube via de YouTube plugin). VSM raadt u aan de privacyverklaring en het cookiebeleid te raadplegen vermeld op de betreffende websites.